هر چقدر در حل مشکلت تعلل کنی، تاوانش سنگین تر است.