دوره جامع راز قوانین زندگی در واقع یک دوره کامل و قدم به قدم است که توضیح میدهد آنچه در زندگی ما تاثیرگذار منفی یا مثبت است و زندگی ما را بالا و پایین می کند یا بسمت خوشبختی و بدبختی می برد چیزی نیست به جز افکار و باورهای خودمان! احتمالا حتما میدانید که هدف خداوند از خلقت انسان کمک به پیشرفت دنیا و در عین حال تجربه ای شگفت انگیز بنام زندگی برای انسان بوده است. او در این عالم مادی کاملا و صددرصد دست انسان را باز گذاشته است و به او قدرت خلق کردن را داده است و هیچ محدودیتی در نوع خلق یا تعداد و میزان خلق هم برای او تعیین نکرده است. خداوند به شکلی هوشمندانه تمام اختیارات و ابزارها را در اختیار مخلوقش قرار داده و خود را کنار کشیده است و اصلا در انتخاب های او مداخله نمی کند. “او جهان را به شکلی طراحی کرده است که انسان می تواند بدون داشتن هیچ ابزار بیرونی، فقط و فقط با افکار و توجه هایش بر روی یک فکر بزرگتر (که همان سیستم هوشمند جهان هستی است) و با فکر کوچکتر (که همان فکر انسان است) تاثیر بگذارد” و آن فکر بزرگتر یا همان ذهن کل که ذهن جهانی است به آنچه انسان با فکرها و توجه هایش به آن می اندیشد شکل بدهد و آنرا به جهان مادی آن انسان وارد و آشکار سازد. یعنی انسان آنقدر قدرتمند و نامحدود است که میتواند به هر چیزی که میتواند آنرا تصور کند و به آن بیندیشد شکل بدهد، بدون آنکه هیچ ابزار بیرونی نیاز داشته باشد.

زمانی که انسان خلاق بر روی موضوعی یا خواسته ای یا فکری بطور پیوسته و مداوم متمرکز میشود و تمام توجه و تمرکزش را بر روی آن قرار میدهد انگاری از آن لحظه تمام سیستم جهان برای او حرکت می کند و بر آن میشود که او را به آن خواسته اش برساند و بصورت تدریجی و آرام آرام با نشانه ها، حس ها، هدایت ها، انسان ها، شرایط و ایده ها آن انسان را تا رسیدن به آن اندیشه ای که بر روی آن متمرکز بوده است حمایت می کند و سرانجام آن اندیشه … ادامه

دوره جامع راز قوانین زندگی در واقع یک دوره کامل و قدم به قدم است که توضیح میدهد آنچه در زندگی ما تاثیرگذار منفی یا مثبت است و زندگی ما را بالا و پایین می کند یا بسمت خوشبختی و بدبختی می برد چیزی نیست به جز افکار و باورهای خودمان! احتمالا حتما میدانید که هدف خداوند از خلقت انسان کمک به پیشرفت دنیا و در عین حال تجربه ای شگفت انگیز بنام زندگی برای انسان بوده است. او در این عالم مادی کاملا و صددرصد دست انسان را باز گذاشته است و به او قدرت خلق کردن را داده است و هیچ محدودیتی در نوع خلق یا تعداد و میزان خلق هم برای او تعیین نکرده است. خداوند به شکلی هوشمندانه تمام اختیارات و ابزارها را در اختیار مخلوقش قرار داده و خود را کنار کشیده است و اصلا در انتخاب های او مداخله نمی کند. “او جهان را به شکلی طراحی کرده است که انسان می تواند بدون داشتن هیچ ابزار بیرونی، فقط و فقط با افکار و توجه هایش بر روی یک فکر بزرگتر (که همان سیستم هوشمند جهان هستی است) و با فکر کوچکتر (که همان فکر انسان است) تاثیر بگذارد” و آن فکر بزرگتر یا همان ذهن کل که ذهن جهانی است به آنچه انسان با فکرها و توجه هایش به آن می اندیشد شکل بدهد و آنرا به جهان مادی آن انسان وارد و آشکار سازد. یعنی انسان آنقدر قدرتمند و نامحدود است که میتواند به هر چیزی که میتواند آنرا تصور کند و به آن بیندیشد شکل بدهد، بدون آنکه هیچ ابزار بیرونی نیاز داشته باشد.

زمانی که انسان خلاق بر روی موضوعی یا خواسته ای یا فکری بطور پیوسته و مداوم متمرکز میشود و تمام توجه و تمرکزش را بر روی آن قرار میدهد انگاری از آن لحظه تمام سیستم جهان برای او حرکت می کند و بر آن میشود که او را به آن خواسته اش برساند و بصورت تدریجی و آرام آرام با نشانه ها، حس ها، هدایت ها، انسان ها، شرایط و ایده ها آن انسان را تا رسیدن به آن اندیشه ای که بر روی آن متمرکز بوده است حمایت می کند و سرانجام آن اندیشه … ادامه